ارسال پایان نامه

شما واردسیستم نشده اید یا در پورتال عضو نمی باشید . برای استفاده از این قسمت باید عضو پورتال و کتابخانه باشید.

مدیریت ارسال پایان نامه ها

  جستجوی پایان نامه
 
وضعیت:   
دانشگاه:   
نام خانوادگی:   
استاد راهنما:
 
کد ملی:   
شماره دانشجویی:
 
 
ردیف نام  نام خانوادگی تاريخ ايجاد رشته تحصیلی شماره دانشجویی استاد راهنما دانشکده عنوان کامل پایان نامه وضعيت
1 کتابخانه طباطبایی 1396/7/23 جمعیت 9566 نام خانوادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان وندالیسم تایید دانشکده
2 مدیر پورتال 1396/7/19 کتابداری 852 نام خانوادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان بررسی کارآفرینی تایید دانشکده