دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ک‍م‍ودور۶۴ - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ورت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر
ک‍وب‍ول‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍ت‍دلال‌
ف‍ورت‍رن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ -آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
 
پدیدآور:
ک‍وارت‌، راب‍رت‌
ل‍رن‍ر، آل‍ک‍س‍ان‍در ی‍اک‍وول‍وی‍چ‌
آش‍وری‌، داری‍وش‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
طه‌، ح‍م‍دی‌
ه‍رش‌، س‍ی‍م‍ور
ه‍ال‍س‍ت‍ی‌، اول‍ه‌
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ب‍ارت‍ی‌، ت‍ام‍س‌
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
وی‍ن‍ر، ن‍ورب‍رت‌،۱۸۹۴- ۱۹۶۴
دک‍ارت‌، رن‍ه‌،۱۵۹۶- ۱۶۵۰
اع‍ت‍م‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ج‍زی‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ار
واژه‌; ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
اری‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
آق‍اب‍ی‍گ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌) ، ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی -فارسی
آشوری ، داریوش ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قواعد هدایت ذهن
دکارت ، رنه ،۱۵۹۶- ۱۶۵۰ ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۶۸‬,‭‌ق۹۲‌ف۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۴۰‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی
بست ، جان ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
هالستی ، اوله ؛  [تهران ] دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۳‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ع۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات :برنامه ریزی خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیبرنتیک
لرنر، آلکساندر یاکوولویچ ؛  [تهران ] دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۱۵‬,‭‌ل۴‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استفاده انسانی از انسانها :سیبرنتیک و جامعه
وینر، نوربرت ،۱۸۹۴- ۱۹۶۴ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۱۵‬,‭و۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قدم به قدم برنامه نویسی کمودور
طهماسبی ، محمد ؛  تهران ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ک۷۸ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر
بارتی ، تامس ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (جنوب تهران ) ، کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش VI esaB D [ دی بیس ۴]
کوارت ، رابرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی در زبان کوبال
اعتمادی ، مهدی ؛  تهران واژه ; نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک .به انضمام ۲۵۰ برنامه اجرا شده توسط کامپیوتر با کاربردهای ریاضی -تجاری
برومند، رجب ؛  تهران اریبهشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی بیسیک مقدماتی
توسلی ، جواد ؛  [تهران ] آقابیگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی بیسیک
هرش ، سیمور ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‍ه۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی YLBMESSA [ اسمبلی ] پیشرفته
هالزنر، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۲۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان فرترن
برومند، رجب ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی فرترن
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9