دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،-۷۹۲ ق‌ -.ف‍ال‍گ‍ی‍ری‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌
زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۰۲- ۱۹۹۴ ،dnumiaR lraK ,reppoP
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -وی‍راس‍ت‍اری‌
روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌-ت‍اری‍خ‌
روح‌
م‍غ‍ز -ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ص‍ادرات‌ غ‍ی‍رن‍ف‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ذن‌
 
پدیدآور:
وات‍س‌، آل‍ن‌ وی‍ل‍س‍ن‌،۱۹۱۵- ۱۹۷۳
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌،۱۸۹۸-
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۰۲- ۱۹۴۴
گ‍ای‍ار، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍اه‍ن‍گ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ک‍لای‍واس‍ت‍ی‍پ‍ل‍ز،۱۸۹۸- ۱۹۶۳
روح‌ الام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۰۷-
دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌،۱۳۰۸-
آوب‍ی‍وری‌، ج‍ان‌ لاب‍لاک‌،۱۸۳۴- ۱۹۱۳
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍راح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌،۱۳۲۲-
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‍ی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌
ب‍ارت‍ی‌، ت‍ام‍س‌
م‍ودی‌، ری‍م‍ون‍د
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز،
ق‍طب‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،۶۳۴- ۷۱۰ ق‌
ک‍ت‍ل‌ ک‍ام‍پ‌، لاری‌
 
ناشر:
اس‍پ‍رک‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ارم‍غ‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر اش‍راق‍ی‍ه‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌ (ک‍ت‍اب‌ س‍ع‍دی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍ل‍اب‌اس‍ل‍ام‍ی‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍اژن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌) ، ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍ش‍ر پ‍رواز
س‍پ‍ن‍ج‌; ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۴۰‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ع۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر
بارتی ، تامس ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (جنوب تهران ) ، کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تصحیح متون :مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی
مایل هرویی ، نجیب ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۰۵‬,‭‌ف۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و بررسی صادرات غیرنفتی در انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی ؛  [تهران ] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ب۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باستان
میراحمدی ، مریم ،۱۳۲۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭‌م۹‌ک۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تدوین نشریات آماری
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۴۷‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
غیر ممکن ، ممکن است
مورفی ، جوزف ،۱۸۹۸- ؛  تهران سپنج ; هوشیار رزم آزما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۴۲۱‬,‭‌م۸‌غ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بعد از مرگ
مودی ، ریموند ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳۵‬,‭‌م۸‌ب۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
به شاخ نباتت قسم :باورهای عامیانه درباره فال حافظ
روح الامینی ، محمود،۱۳۰۷- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭ر۹‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حس ششم :پژوهشی در ادراک فراحسی ، یا، معرفت شهودی
کتل کامپ ، لاری ؛  قم نشر خرم (کتاب سعدی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۷۶‬,‭‌ک۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ( مفاهیم و روش ها
شاهنگیان ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فن روزنامه نگاری
گایار، فیلیپ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌گ۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه
دورانت ، ویلیام جیمز، ؛  تهران شرکت انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نامه های اسکروتیپ :نامه های یک شیطان عالیمقام به یک شیطان دون پایه
لوئیس ، کلایواستیپلز،۱۸۹۸- ۱۹۶۳ ؛  تهران نشر اشراقیه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۱۲۵‬,‭‌ل۹‌ن۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی خوشبختی
آوبیوری ، جان لابلاک ،۱۸۳۴- ۱۹۱۳ ؛  ارمغان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۵۷۱‬,‭آ۸د۴۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دره التاج ( بخش حکمت عملی و سیر و سلوک
قطب الدین شیرازی ، محمودبن مسعود،۶۳۴- ۷۱۰ ق ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۸۹۴‬,‭د۴‌ق۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درد بی خویشتنی :بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب
دریابندری ، نجف ،۱۳۰۸- ؛  تهران نشر پرواز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۰۸/۲‬,‭د۴د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جستجوی ناتمام
پوپر، کارل ریموند،۱۹۰۲- ۱۹۴۴ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۶۴۹‬,‭‌پ۹‌ج۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طریقت ذن
واتس ، آلن ویلسن ،۱۹۱۵- ۱۹۷۳ ؛  [تهران ] بهجت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۹۲۶۵/۴‬,‭و۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9