دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌-ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ورت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -واق‍ع‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌
زن‍ان‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌-ت‍اری‍خ‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رت‍ال‍ن‍ف‍ی‌، ل‍ودوی‍گ‌ ف‍ون‌،۱۹۰۱- ۱۹۷۲
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌.اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
ل‍رن‍ر، آل‍ک‍س‍ان‍در ی‍اک‍وول‍وی‍چ‌
ص‍ل‍ی‍ب‍ا، ج‍م‍ی‍ل‌،۱۹۰۲-
دوب‍س‌، م‍وری‍س‌
ص‍ب‍ا، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
طه‌، ح‍م‍دی‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د،
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۲۴-
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ .م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌
وی‍ن‍ر، ن‍ورب‍رت‌،۱۸۹۴- ۱۹۶۴
ارس‍طو،۳۸۴- ۳۲۲ ق‌ .م‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌
خ‍وارزم‍ی‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
گ‍ف‍ت‍ار
ح‍ک‍م‍ت‌
زوار
پ‍ی‍ون‍د
س‍روش‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌، ش‍ورای‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ش‍ای‍ر ای‍ران‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ت‍ن‍در
رش‍د
س‍خ‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ف‍ران‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی
بست ، جان ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات :برنامه ریزی خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیبرنتیک
لرنر، آلکساندر یاکوولویچ ؛  [تهران ] دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۱۵‬,‭‌ل۴‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استفاده انسانی از انسانها :سیبرنتیک و جامعه
وینر، نوربرت ،۱۸۹۴- ۱۹۶۴ ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۱۵‬,‭و۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان فرترن
برومند، رجب ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستمها
برتالنفی ، لودویگ فون ،۱۹۰۱- ۱۹۷۲ ؛  تهران تندر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۲۹۵‬,‭‌ب۴‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منابع و ماخذ عشایر ایران
دانشگاه تهران .موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران ؛  [تهران ] نخست وزیری ، شورایعالی عشایر ایران ، دبیرخانه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کتابداری و دکومانتاسیون انگلیسی -فارسی
مهدوی ، محمدنقی ، گردآورنده ؛  تهران ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اصول کتابداری
تامپسون ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رویدادهای سال ۱۳۶۵ ش .۱
تهران شرکت مطبوعاتی و تحقیقاتی فراندیش   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۰‬,‭ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تفرج صنع :گفتارهایی در مقولات اخلاق و صنعت و علم انسانی
سروش ، عبدالکریم ،۱۳۲۴- ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۴۱‬,‭‌س۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فلسفی
صلیبا، جمیل ،۱۹۰۲- ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۱‬,‭‌ص۸‌م۶۰۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متافیزیک ( مابعدالطبیعه
ارسطو،۳۸۴- ۳۲۲ ق .م ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۴۳۴‬,‭آ۸‌ف۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفاوتهای فردی " روانشناسی اختلافی "
دوبس ، موریس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌پ۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی کتب و مقالات درباره زن
ایران .وزارت ارشاد اسلامی .اداره کل انتشارات و تبلیغات ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۹۶۱‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیان اندیشه ها
صبا، محسن ؛  تهران نشر فرهنگ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ص۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه باز و دشمنان آن
پوپر، کارل ریموند، ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۶۳‬,‭‌پ۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیر حکمت در اروپا
فروغی ، محمدعلی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۳‬,‭‌ف۴‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی
هومن ، حیدرعلی ؛  [تهران ] سلسله   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BE‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌پ۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9