دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
ق‍رآن‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اوس‍ت‍ا( ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ل‍وگ‍و( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -آم‍وزش‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ق‍رآن‌ -ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ی‌
ح‍س‍د در ک‍ودک‍ان‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، داری‍وش‌
پ‍روا، م‍ه‍دی‌
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۰۴-
داوری‌، رض‍ا،۱۳۱۲-
ک‍م‍ال‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۹۲-
دای‍س‍ون‌، پ‍ی‍ت‍رج‍ان‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
دوس‍ت‍خ‍واه‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
خ‍دی‍وی‌، ش‍ه‍ن‍از، اق‍ت‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
آل‍ن‌، م‍ری‌
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۰۲- ۱۹۹۴
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۸-
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌،۱۹۳۴-
ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍ر ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌،۱۳۱۰-
ف‍ره‍ادی‌ ث‍اب‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
 
ناشر:
اس‍وه‌
ب‍ن‍ی‍ان‌
ف‍ک‍ر روز
ج‍زی‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ار
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ت‍ن‍در
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رواری‍د
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی -فارسی
آشوری ، داریوش ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی YLBMESSA [ اسمبلی ] پیشرفته
هالزنر، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۲۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترین ها
تهران نشر فاخته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۲۴۳‬,‭‌ت۴۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان برنامه نویسی لوگو
آذری ، غلامرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ل۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی 22.6 soD-SM [ ام .اس .داس ۶/۲۲]
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقیقی
خدیوی ، شهناز، اقتباس کننده ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌خ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب :برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ، ناشران ، چاپخانه ها ....ویراست دوم با پیوستی در پیرامون نشر رومیزی PTD ) [( دی تی پی ]
ادیب سلطانی ، میر شمس الدین ،۱۳۱۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳‬,‭‌ف‍لا۴ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عینی برداشتی تکاملی
پوپر، کارل ریموند،۱۹۰۲- ۱۹۹۴ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۱‬,‭‌پ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
هیلیر، فردریک ؛  [تهران ] تندر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات شبکه های کامپیوتری
دایسون ، پیترجان ؛  کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭د۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C++
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری ( روانسنجی
آلن ، مری ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ،۱۹۳۴- ؛  تهران ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چرا کودکم حسادت می کند؟
فرهادی ثابت ، عباس ؛  [تهران ] چاپار فرزانگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ح۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی و مدیریت
پروا، مهدی ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌پ۳۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عبور از فرهنگ بازرگانی
رحیمی ، مصطفی ،۱۳۰۴- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۲‬,‭ر۴‌ع۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه چیست ؟
داوری ، رضا،۱۳۱۲- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ف۲۲د۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اوستا :کهن ترین سرودهاومتنهای ایرانی
دوستخواه ، جلیل ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۱۵‬,‭د۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کلیات علوم قرآن
اسماعیلی ، محسن ؛  بنیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناخت قرآن
کمالی دزفولی ، علی ،۱۲۹۲- ؛  اسوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۹‬,‭‌ک۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9