مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ظری‌   
2     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ال‍م‌: چ‍ه‍ار اق‍دام‌ م‍ه‍م‌ ب‍رای‌ دس‍ت‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ در ع‍ش‍ق‌، خ‍ان‍واده‌، م‍   
3     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌   
4     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و اطاع‍ت‌   
5     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ در آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌   
6     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ش‍ه‍ر ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌   
7     واپ‍س‍ی‍ن‌ وارث‌ ت‍خ‍ت‌ و ت‍اج‌ ق‍اج‍ار س‍ل‍طان‌ ح‍م‍ی‍د م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار   
8     وات‍ی‍ک‍ان‌ وف‍اش‍ی‍س‍م‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا   
9     واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌: روی‍ک‍رده‍ای‌ ق‍اع‍ده‌ ب‍ن‍ی‍اد   
10     واج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍گ‍ی‌   
11     وارن‌ ب‍اف‍ت‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ م‍ان‍دگ‍ار   
12     واره‌، درآم‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ع‍اون‌   
13     واژگ‍ان‌ ادب‍ی‍ات‌ و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ادب‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
14     واژگ‍ان‌ اص‍ول‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
15     واژگ‍ان‌ ب‍وردی‍و   
16     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍راغ‍ت‌، گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ه‍ت‍ل‍داری‌   
17     واژگ‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
18     واژگ‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ه‍ن‍ر   
19     واژگ‍ان‌ دی‍ن‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌)   
20     واژگ‍ان‌ روس‍و