مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     گ‍اب‍ن‌   
2     گ‍اب‍ن‌   
3     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ غ‍ی‍ر ف‍ن‍ی‌   
4     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌: ت‍ول‍ی‍د، ف‍راوری‌، ان‍ت‍ق‍ال‌   
5     گ‍ال‍وان‍ی‍زه‌ غ‍وطه‌وری‌ گ‍رم‌ (HDG)   
6     گ‍ال‍ی‍ل‍ه‌   
7     گ‍ام‌ اول‌ دراح‍ت‍م‍ال‌ (ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ل‍دون‌ راس‌ )س‍ئ‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ه‍م‍ر   
8     گ‍ام‌ اول‌ در ق‍رارداده‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌   
9     گ‍ام‌ ب‍ل‍ن‍د :گ‍زی‍ده‌ ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در م‍راح‍ل‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ اس‍لام‍   
10     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌=word 2002 [ورد دو ه‍زار و دو] م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌   
11     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌   
12     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌ (م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌)   
13     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌ (م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌)   
14     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ آم‍وزش‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: درس‌، م‍ث‍ال‌، ح‍ل‌( م‍ت‍ری‍ک‌ و ای‍ن‍چ‍ی‌)   
15     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍س‌۲۰۰۲   
16     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا Microsoft ADO . NET 2.0 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ای‌.دی‌.او. ن‍ت‌۲ ]   
17     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ASP.NET 0.2   
18     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا Visual C 5002   
19     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‌ : دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌   
20     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍اس‍ی‍ن‍م‍ا