مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     پ‍اب‍ره‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍اه‌   
2     پ‍اب‍ره‍ن‍ه‌ه‍ا   
3     پ‍اب‍ه‌پ‍ای‌ آف‍ت‍اب‌: گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌   
4     پ‍ا ب‍ه‌ پ‍ای‌ ش‍م‍ا م‍ی‌ دوی‍دم‌ زن‍دگ‍ی‌ و خ‍اطرات‌ ج‍ان‍ب‍از ش‍ه‍ی‍ده‌ م‍ن‍ی‍ره‌ ول‍ی‌زاده‌   
5     پ‍ا ب‍ه‌ پ‍ای‌ وح‍ی‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍دب‍ری‌ ق‍رآن‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ ن‍زول‌   
6     پ‍اپ‌ س‍ب‍ز   
7     پ‍اپ‍ی‍ون‌ = Papillon   
8     پ‍ات‍ری‍س‌ ل‍وم‍وم‍ب‍ا   
9     پ‍ات‍وژن‍ز ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌   
10     پ‍ات‍وژن‍ز ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌   
11     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍ص‍وی‍ر   
12     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ و خ‍ود ای‍م‍ن‍ی‌   
13     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌   
14     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌   
15     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ری‍ه‌   
16     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌ و م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌   
17     پ‍ات‍ول‍وژی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌   
18     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍وم‍وره‍ا   
19     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌   
20     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌