مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ق‍اب‍ل‍م‍ه‌ را ف‍رام‍وش‌ ک‍ن‌!   
2     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ع‍م‍ر م‍ان‍دگ‍اری‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌   
3     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ Windows 7 [وی‍ن‍دوز ه‍ف‍ت‌]   
4     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌   
5     ق‍اب‍وس‌ ن‍ام‍ه‌   
6     ق‍اب‍وس‌ ن‍ام‍ه‌   
7     ق‍ات‍ل‍ی‌ در ش‍ه‍ر   
8     ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌   
9     ق‍اچ‍اق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در و ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌   
10     ق‍اچ‍اق‌ زن‍ان‌: ب‍ردگ‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر   
11     ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا و ارز   
12     ق‍اچ‍اق‌ ک‍رم‌ : خ‍اطرات‍ی‌ از دوازده‌ س‍ال‌ طغ‍ی‍ان‌ و ی‍اغ‍ی‍گ‍ری‌ در ق‍ف‍ق‍از   
13     ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌   
14     ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
15     ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: ق‍ارچ‍ه‍ا و اک‍ت‍ی‍ن‍وم‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زا   
16     ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ : م‍رور س‍ری‍ع‌ و ج‍ام‍ع‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌   
17     ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ارچ‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌   
18     ق‍اس‍م‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‌= Qasem Daneshpajouh   
19     ق‍اس‍م‌ ه‍م‍ت‍ی‌م‍ق‍دم‌ = Qasem Hemmati Moqadam   
20     ق‍اش‍ق‍ای‍ی‌ س‍ؤزل‍وگ‍و: ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ت‍رک‍ی‌ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ( ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌) ه‍م‍راه‌ ب‍ا