مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ظرف‍ی‍ت‌ خ‍طم‍ش‍ی‌گ‍ذاری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ل‍ی‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ل‍ی‌   
2     ظرف‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‌ و س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ج‍م‍ل‍ه‌ در ف‍ارس‍ی‌ ام‍روز   
3     ظف‍رن‍ام‍ه‌   
4     ظف‍رن‍ام‍ه‌   
5     ظف‍رن‍ام‍ه‌   
6     ظف‍رن‍ام‍ه‌ (م‍ن‍ظوم‍ه‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌)   
7     ظه‍ور ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ ای‍ران‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر رواب‍ط ای‍ران‌ و ع‍راق‌.   
8     ظه‍ور ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ پ‍رف‍س‍ور ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌   
9     ظه‍ور و س‍ق‍وط ات‍ح‍اد ش‍وروی‌   
10     ظه‍ور و س‍ق‍وط ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌ (اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌)   
11     ظه‍ور و س‍ق‍وط رای‍ش‌ س‍وم‌   
12     ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌   
13     ظه‍ور و س‍ق‍وط ق‍درت‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌: ( ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍ش‍م‍ک‍ش‍ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۰   
14     ظه‍ور و س‍ق‍وط ق‍درت‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌: ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍ش‍م‍ک‍ش‍ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۵۰۰   
15     ظه‍ور و س‍ق‍وط ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ غ‍رب‌   
16     ظه‍ور و س‍ق‍وط م‍رع‍ش‍ی‍ان‌   
17     ظه‍ور ولای‍ت‌ در ص‍ح‍ن‍ه‌ غ‍دی‍ر