مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ای‍ع‍ات‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در دوران‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌   
2     ض‍ای‍ع‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍دن‌   
3     ض‍ح‍اک‌: ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌   
4     ض‍ح‍اک‌ م‍اردوش‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌   
5     ض‍د خ‍اطرات‌   
6     ض‍د روش‌: م‍ن‍طق‌ و طرح‌ در روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‌   
7     ض‍د س‍رم‍ای‍ه‌داری‌   
8     ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‌ه‍ای‌ آم‍ل‍ی‌   
9     ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌   
10     "ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‌ ه‍ای‌ رای‍ج‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌"   
11     ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌   
12     ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍ور ای‍ران‌   
13     ض‍رب‍ان‌ ش‍ق‍ی‍ق‍ه‌ آب‍ی‌   
14     ض‍رب‌ و ج‍رح‌ در ای‍ران‌   
15     ض‍رب‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درآغ‍از ه‍زاره‌ س‍وم‌ " ان‍ق‍لاب‍ی‌ درخ‍ری‍د ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌" اس‍ت‍رات‍ژی‌   
16     ض‍رب‍ه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌   
17     ض‍رورت‌ ت‍ب‍ادل‌ و ک‍ل‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ا :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍رح‍وم‌ ع‍ب‍دال‍ج‍واد ف‍   
18     ض‍رورت‌ دگ‍رگ‍ون‌س‍ازی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌: چ‍رای‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌   
19     ض‍رورت‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ دی‍ن‌   
20     ض‍رورت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ ف‍ق‍ر و ن‍اب‍راب‍ری‌ در ای‍ران‌