مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍اری‌ = Zabihollah Bahari   
2     ذخ‍ی‍ره‌ ال‍م‍ل‍وک‌   
3     ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌   
4     ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌   
5     ذخ‍ی‍ره‌ وب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌   
6     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌   
7     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطل‍اع‍ات‌   
8     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ و پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌)   
9     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ای‍ل‌   
10     ذخ‍ی‍ره‌ وب‍ازی‍ا ب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ وی‍ژه‌ دا ن‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دا ن‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا   
11     ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر   
12     ذرت‌: ب‍ه‌زراع‍ی‌، ب‍ه‌ن‍ژادی‌، آف‍ات‌، ام‍راض‌، ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز و ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌   
13     ذره‌ و خ‍ورش‍ی‍د : ع‍ش‍ق‌ و ع‍رف‍ان‌ و ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آن‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌   
14     ذک‍ر   
15     ذک‍ر در م‍ت‍ون‌ م‍ن‍ث‍ور ع‍رف‍ان‍ی‌   
16     ذک‍ر م‍ن‍اق‍ب‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌   
17     ذک‍روم‍رات‍ب‌ آن‌ درع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌   
18     ذک‍ره‍ای‌ م‍س‍ت‍ح‍ب‍ی‌   
19     ذن‌ راه‍ی‌ ب‍س‍وی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌   
20     ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ ک‍ی‍س‍ت‌، آخ‍ری‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ درب‍اره‌ی‌ ذی‌ ال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ وی‍اج‍وج‌ وم‍اج‍وج‌ وس‍دآن‍ه‍ا