مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اب‌آوری‌   
2     ت‍ا ب‍ارگ‍ه‌ ع‍ش‍ق‌   
3     ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ی‌ در پ‍ام‍ی‍ر۷۱۳۴   
4     ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ و ام‍ور اق‍ام‍ت‍ی‌   
5     ت‍اب‍ل‍و س‍از ب‍رق‌ درج‍ه‌ ۲   
6     ت‍اب‍ل‍وس‍از و ک‍اب‍ی‍ن‌س‍از ب‍رق‌ درج‍ه‌ ۱   
7     ت‍اب‍وت‌   
8     ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: س‍رج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌ Serjjowa _ Bermowa   
9     ت‍ات‍وره‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍ر رف‍ت‍اره‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍اه‍د در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍   
11     ت‍اث‍ی‍ر آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ده‍اق‍ان‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ آن‍ان‌ (   
12     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ف‍روش‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار ت‍ش‍ک‍ی‍لات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ازدواج‌ ب‍ر ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ه‍اد خ‍ان‍واده‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌   
15     ت‍اث‍ی‍ر آوای‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‍گ‍ری‌ ره‍ب‍ری‌ اخ‍لاق‍   
16     ت‍اث‍ی‍ر اب‍ع‍اد چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ن‍ظام‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍   
17     ت‍اث‍ی‍رات‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌ ب‍ر ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌   
18     ت‍اث‍ی‍رات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌، ب‍ان‍ک‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍   
19     ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازک‍اران‍ه‌ ف‍ردی‌ ک‍ار   
20     ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ در م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌