مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ا. ب‍ی‌. س‍ی‌. دی‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌   
2     اب‍ت‍ک‍ارات‌ خ‍ارق‌ال‍ع‍اده‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌، ی‍ا، "ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍ی‍ل‌" = Ingenious devices   
3     اب‍ت‍ک‍ار دف‍اع‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ آم‍ری‍ک‍ا، ی‍ا، ج‍ن‍گ‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌   
4     اب‍داع‌ ج‍م‍ه‍وری‌ م‍درن‌   
5     اب‍دع‌ ال‍ب‍دای‍ع‌ : ج‍ام‍ع‌ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در ع‍ل‍م‌ ب‍دی‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌   
6     اب‍دی‍ت‌، ل‍ح‍ظه‌ ع‍ش‍ق‌   
7     اب‍راز وج‍ود ک‍ن‍ی‍د   
8     اب‍راه‍ی‍م‌ ده‌دش‍ت‍ی‌ = Ebrahim Dehdashti   
9     اب‍راه‍ی‍م‌(ع‌) در آی‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ک‍ای‍ات‌ و روای‍ات‌   
10     اب‍ر س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ و پ‍س‍اس‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌   
11     اب‍ر م‍ع‍م‍ار: ه‍س‍ت‍ی‌، آف‍ری‍ن‍ش‌، م‍ع‍م‍اری‌   
12     اب‍ر و ک‍وچ‍ه‌   
13     اب‍زار دق‍ی‍ق‌، ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌   
14     اب‍زاردق‍ی‍ق‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ (طراح‍ی‌، ت‍ه‍ی‍ه‌، اج‍را و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌)   
15     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و اج‍زاء ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌   
16     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و رف‍ت‍ارن‍گ‍اری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌   
17     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍گ‍ا   
18     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍د ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌   
19     اب‍زار رش‍د ف‍ردی‌   
20     اب‍زار ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍واد