مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     غ‍ارت‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌   
2     غ‍اره‍ای‌ ای‍ران‌   
3     غ‍ازان‌ن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ (از ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌)   
4     غ‍ای‍ات‌ و م‍ب‍ادی‌ : ش‍رح‌ ن‍م‍ط ش‍ش‍م‌ از ک‍ت‍اب‌ "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ش‍ب‍ی‍ه‍ات‌" ش‍ی‍خ‌ ال‍رئ‍ی‍س‌ ا   
5     غ‍دد، ک‍ب‍د، م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ و دی‍اب‍ت‌   
6     غ‍دی‍ر   
7     غ‍دی‍ر پ‍ی‍ون‍د ن‍ا گ‍س‍س‍ت‍ن‍ی‌ رس‍ال‍ت‌ و ام‍ام‍ت‌   
8     غ‍دی‍ر خ‍م‌   
9     <ال‍غ‍دی‍ر = غ‍دی‍ر> ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و الادب‌   
10     غ‍ذا درم‍ان‍ی‌: روش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا ب‍ا م‍واد غ‍ذای‍ی‌   
11     غ‍ذا و ان‍رژی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ (ن‍گ‍رش‍ی‌ اک‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ان‍رژی‌ در ت‍ام‍ی‍ن‌ غ‍ذا   
12     غ‍ذا و ش‍ف‍ا: ت‍غ‍ذی‍ه‌ ج‍دی‍د در س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‌، خ‍وراک‌ درم‍ان‍ی‌ =, and diseases   
13     غ‍ذاه‍ای‌ خ‍وش‍م‍زه‌ س‍وی‍ای‍ی‌ ح‍اوی‌ ۴۵ [چ‍ه‍ل‌ و پ‍ن‍ج‌ ] دس‍ت‍ور پ‍خ‍ت‌ س‍اده‌ و آس‍ان‌ "غ‍ذاه‍ا   
14     غ‍ذاه‍ای‌ ف‍وری‌: ت‍ن‍وع‌ غ‍ذای‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍خ‍ت‌ س‍ری‍ع‌ و آس‍ان‌ ب‍ا ۳۵ دس‍ت‍ور غ‍ذای‍ی‌   
15     غ‍ذاه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍ورد ع‍لاق‍ه‌   
16     غ‍ذاه‍ای‌ ن‍ی‍روزا ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ دوپ‍ی‍ن‍گ‌ (ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ک‍م‍ل‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د)...   
17     غ‍ذای‌ روح‌ ب‍رای‌ پ‍درب‍زرگ‍ه‍ا و م‍ادرب‍زرگ‍ه‍ا: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ه‍ای‌ ای‍ن‌ ب‍زرگ‍ان‌   
18     غ‍ذای‌ روح‌ ب‍رای‌ زن‍ه‍ا و ش‍وه‍ره‍ا   
19     غ‍ذای‌ س‍ال‍م‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ش‍ی‍رخ‍واران‌   
20     غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ دم‍ان‍س‌: آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ای‍ران‌